POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

USC

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączającyuch zawarcie małżeństwa
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego
Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zmiana imienia (imion) dziecka
Zgłoszenie zgonu
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zawarcie związku małzeńskiego – ślub cywilny
Uznanie ojcostwa
Powrót do nazwiska po rozwodzie
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej
Zmiana imienia lub nazwiska
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego