POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-45

adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

–     poniedziałki 8.00-16.00

–     od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej,

– orzeczenie o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności,

– świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003 – dot. orzeczeń wydanych do dnia 31 lipca 2022 r. (włącznie),

– świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku II Rozporządzenia nr 2019/1111 – dot. orzeczeń wydanych od dnia 1 sierpnia 2022 r. (włącznie),

– urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

– oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B

Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B

TERMIN REALIZACJI

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca.

OPŁATY

– opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

Wpłaty należy dokonać:

  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

DODATKOWE INFORMACJE

– na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 1 maja 2004 r.,

– Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła w przyjęciu ww. rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 1 lipca 2009 r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.), wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej,

– w przypadku orzeczeń holenderskich konieczne jest dostarczenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii,

– orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa.

PODSTAWA PRAWNA

– art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1)

– art. 31-38 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2019/1111 z 25.06.2019 r. (Dz.Urz.UE.L.2019.178.1)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.)