POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,


– dokument tożsamości.


 


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1  


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


 


Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


 


W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.


 


OPŁATY


– odpis skrócony – 22 zł


– wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł


– odpis zupełny – 33 zł


– pełnomocnictwo – 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.


 


Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


             numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub


kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:


– osoba, której akt dotyczy,


– wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,


– sąd,


– prokurator,


– organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,


– osoby, które wykażą interes prawny,


– organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,


Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.


 


Pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia – nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa, nr PESEL). Dodatkowo w odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego – datę i miejsce odtworzenia lub wpisu. Dokumenty podlegają opłacie skarbowej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej. Wniosek należy podpisać.


 


Tożsamość osoby składającej wniosek stwierdzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport.


 


Od dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego w wersji elektronicznej.


UWAGA! Należy pamiętać, że dokument elektroniczny ma moc dowodową tylko w wersji elektronicznej.


 


https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),


– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),


– Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735),


– Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57),


– Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797),


– Ustawa z dnia 18 lipca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).


 

Załączniki:

  • PEŁNOMOCNICTWO.doc
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc