POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


– poniedziałki 8.00-16.00


– od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– pisemny wniosek.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następuje w roku, w którym Jubilaci obchodzą 50. rocznicę ślubu. Z przyczyn niezależnych od tut. Urzędu wręczenie Medali może nastąpić w terminie późniejszym.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wniosek o rozpoczęcie procedury związanej z nadaniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można złożyć w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego:


·       osobiście,


·       za pośrednictwem najbliższych osób lub


·       pocztą tradycyjną.


 


OPŁATY


BRAK


 


DODATKOWE INFORMACJE


Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody. Wojewoda natomiast występuje do Prezydenta RP z inicjatywy organów samorządowych. Przedkładany Prezydentowi RP przez Wojewodę wniosek musi zawierać informację o niekaralności osoby, której dotyczy.


Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w kroku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę małżeństwa. Wyjątek stanowią pary małżeńskie, które 50. rocznicę ślubu obchodzą w miesiącach styczniu lub lutym. Wtedy wniosek można złożyć od 1 listopada roku poprzedzającego.


We wniosku należy wskazać następujące dane: nr PESEL, nazwisko, nazwisko rodowe, imię/imiona, imiona i nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania oraz nr telefonu.


Szanując Państwa prywatność, czynności urzędowe, związane z nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie podjęte będą wyłącznie wtedy, gdy zostanie wyrażona zgoda Jubilatów na ich podjęcie.


Uwzględniając wieloletnią praktykę, prosimy Mieszkańców Gminy o zgłoszenie jubileuszu i chęci otrzymania Medali do końca stycznia danego roku kalendarzowego. Jest to niezbędne, ze względu na długotrwałą procedurę, w celu otrzymania Medali w roku jubileuszowym. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Burmistrz Gminy Miłosław.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1031),


Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)


 


 

Załączniki:

  • Wniosek o podjęcie czynności urżedowych związanych z nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.doc