POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-45

adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

–     poniedziałki 8.00-16.00

–     od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej,

– urzędowy odpis orzeczenia,

– dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,

– uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

– jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B

Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B

TERMIN REALIZACJI

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca.

OPŁATY

– opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

Wpłaty należy dokonać:

  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

DODATKOWE INFORMACJE

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego orzeczenia wydane po dniu 1 lipca 2009 r.

Orzeczenia wydane przed dniem 1 lipca 2009 r. w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązuje umowa dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.

PODSTAWA PRAWNA

– art. 1145-1147 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)