POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)


2. Wniosek o dokonanie transkrypcji wraz z zagranicznym dokumentem stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:


– tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,


– tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG


– konsula


 


W przypadku, gdy zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735), nie jest wymagane jego tłumaczenie.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Jeżeli sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwiana jest w terminie do 10 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego i może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji albo interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.


Wniosek o transkrypcję może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik do akt sprawy składa oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Jeżeli udzielone jest wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi wówczas jego złożenie zwolnione jest z opłaty skarbowej. 


Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.


 


OPŁATY


Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości – 50 zł.


 


– pełnomocnictwo 17 zł – w przypadku działania przez pełnomocnika, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.


 


– złożenie, po dokonaniu transkrypcji, do protokołu oświadczeń o nazwiskach noszonych przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa – 11 zł.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


           numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub


kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.


Transkrypcji podlega dokument wydany przez władze kraju, w którym miało miejsce zdarzenie, który w tym państwie uznawany jest za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.


Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.


Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również polskimi aktami stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek o dostosowanie można złożyć wyłącznie przy składaniu wniosku o transkrypcję.


W przypadku składania wniosków przez cudzoziemców, którzy nie władają językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza.


Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


W przypadku dokonywania transkrypcji aktu małżeństwa, gdy w zagranicznym dokumencie brak zapisu o nazwiskach noszonych przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci, istnieje możliwość złożenia oświadczeń odnośnie nazwisk we wniosku o dokonanie transkrypcji lub po dokonaniu transkrypcji, oświadczenia składa się do protokołu, w dowolnym czasie.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłosławiu.


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 104-107 ustawy 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


 


 

Załączniki:

  • PEŁNOMOCNICTWO.doc
  • Wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.doc