POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączającyuch zawarcie małżeństwa

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączającyuch zawarcie małżeństwa

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek o wydanie zaświadczenia,


– dokumenty tożsamości


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


Dotyczy cudzoziemców:


– dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;


– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;


– zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie po podpisaniu zapewnienia przez nupturientów.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.


Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.


W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.


Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach.


 


Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.


 


OPŁATY


Zaświadczenie jest wolne od opłat.


Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Miłosław.


 


Wpłat należy dokonać:  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

                                 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


DODATKOWE INFORMACJE


Udział biegłego tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.


 


Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa


Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przed sporządzeniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniem o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.


 


Małżonkowie mogą:


– nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,


– zachować swoje dotychczasowe nazwisko,


– połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka.


Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.


 


Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.


Małżonkowie mogą wskazać:


– nazwisko jednego z nich,


– nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.doc