POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokóju nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu należy dokonać się w ciągu 24 godzin od zgonu.


 


Wymagane dokumenty:


– karta zgonu wystawioną przez lekarza,


– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zmarłej,


– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisuje osoba zgłaszająca zgon wraz z kierownikiem/zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu, z którego wydaje się jeden odpis skrócony aktu zgonu.


 


OPŁATY


Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zgłoszenia zgonu dokonać może.


a) pozostały małżonek,


b) zstępny,


c) wstępny,


d) krewny boczny do 4 stopnia pokrewieństwa,


e) powinowaty w linii prostej do 1 stopnia


 


Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.


 


W przypadku załatwienie spraw związanych ze zgłoszeniem zgonu przez pełnomocnika np. pracownika zakładu pogrzebowego, należy pamiętać, aby pełnomocnictwo miało  formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.)


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 222 r. poz. 2142 z późn. zm.)


– art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2705 z późn. zm.)


 

Załączniki:

  • Pelnomocnictwo.doc
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc