POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek


– dokument tożsamości


– dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Jeżeli sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwiana jest w terminie do 10 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia aktu stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.


 


OPŁATY


Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny – 39 zł.


 


Wpłaty należy dokonać:  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


DODATKOWE INFORMACJE


Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.


Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.


Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.


Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.


Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłosławiu.


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 109-113 ustawy 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)


 


 

Załączniki:

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc