POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego – 3 dni), przedkładając jednocześnie dowód osobisty lub paszport – do wglądu;


 


W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą „Uznanie ojcostwa”.


 


Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.


 


OPŁATY


Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.


Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym upoważnieniem od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.


Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.


Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Art. 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.)


 

Załączniki:

  • pelnomocnictwo.doc
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc