POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wypełniony wniosek;


– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.


 


Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.


Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.


 


OPŁATY


– w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 39 zł.,


– pełnomocnictwo 17 zł. – w przypadku działania przez pełnomocnika, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


          numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub


kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.


 


Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.


 


Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.


 


Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.


 


Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.


 


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • PELNOMOCNICTWO.doc
  • Wniosek o sprostowanie lub uzupelnienie aktu stanu cywilnego.doc