POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zawarcie związku małzeńskiego – ślub cywilny

Zawarcie związku małzeńskiego – ślub cywilny

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO – ŚLUB CYWILNY


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.0-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek,


– dokumenty tożsamości.


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


Dotyczy cudzoziemców:


– dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;


– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;


– zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Jednak ze względu na dużą liczbę ślubów, prosi się o wcześniejszą rezerwację terminu – maksymalnie z 1,5 rocznym wyprzedzeniem.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.


W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.


 


Małżonkowie mogą:


– nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,


– zachować swoje dotychczasowe nazwisko,


– połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka.


Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.


 


Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.


Małżonkowie mogą wskazać:


– nazwisko jednego z nich,


– nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Jeżeli małżonkowie nie złożą zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.


 


Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.


 


Śluby cywilne udzielane są w dni powszednie oraz dni wolne od pracy (soboty). Nie udziela się ślubów w niedziele i święta.


 


OPŁATY


Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Miłosław.


 


W przypadku zawarcia małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego, na terenie Gminy Miłosław, należy uiścić dodatkową opłatę – 1.000 zł.


 


Wpłat należy dokonać:  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

                                 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


 


DODATKOWE INFORMACJE


Udział biegłego tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.


Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.


Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem, po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii.


Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.


Śluby cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miłosławiu oraz poza Urzędem Stanu Cywilnego w miejscu wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo z zapewnieniem zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński udzielane są w dni powszednie oraz dni wolne od pracy (soboty) w godzinach od 13.00 do 16.00. W przypadku gdy kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadniany jest z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. Nie udziela się ślubów w niedziele i święta.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2142 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),


– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180),


– Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielania ślubów cywilnych.


 

Załączniki:

  • Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.doc