POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– dokument stwierdzający tożsamość,


– wniosek, który musi zawierać:


·   dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,


·   wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,


·   nr PESEL,


·   imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,


·   wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,


·   adres do korespondencji wnioskodawcy,


·   uzasadnienie,


·   oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.


 


Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.


 


Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).


 


W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:


– obywateli polskich,


– cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,


– cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.


 


Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.


 


OPŁATY


– decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.


– zwalnia się od opłaty skarbowej:


·   dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,


·   osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


 


Opłatę za wydanie decyzji – 37 zł wnosi się:  • kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:


– imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,


– na imię lub nazwisko używane,


– na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,


– na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.


Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.


Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.


Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłosławiu.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1988)


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)


 

Załączniki:

  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.doc