POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Przepisy wewnętrzne > Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących podmioty podległe organizacyjnie organom gminy

Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących podmioty podległe organizacyjnie organom gminy

PRZEPISY  WEWNĘTRZNE

OBOWIĄZUJĄCE  PODMIOTY  PODLEGŁE  ORGANIZACYJNIE  ORGANOM  GMINY

 • w zakresie ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ORGANÓW GMINNYCH:
 1. Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
 2. Uchwała Nr XXXIX/330/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław
 3. Uchwała Nr XLVIII/293/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 4. Uchwała Nr XL/346/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet przysługujących radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 5. Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz nadania mu Statutu
 6. Uchwała Nr XLIII/370/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nadania Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie
 7. Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 8. Uchwała Nr XXXVIII/256/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 9. Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław
 10. Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław
 11. Uchwała Nr XXXVII/306/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław
 12. Uchwała Nr XL/355/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław
 13. Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Orzechowie
 14. Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wiosny Ludów w Miłosławiu
 15. Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniejSzkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie
 16. Uchwała Nr XXXIII/270/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miłosław na lata 2021-2024”
 17. Uchwała Nr L/432/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji
 18. Uchwała Nr LI/441/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji
 19. Uchwała Nr LVI/486/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji
 20. Uchwała Nr LIX/510/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji
 21. Uchwała Nr LXIV/566/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji
 22. Uchwała Nr LXIV/560/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław w 2024 r.
 23. Uchwała Nr LXIV/562/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2024–2027
 • w zakresie GOSPODARKI FINANSOWEJ:
 1. Uchwała Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze
 2. Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 3. Uchwała Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • w zakresie INNYCH SPRAW:
 1. Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi