POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek


dokument tożsamości


 


Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której akt został sporządzony lub w terminie do 10 dni roboczych, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego jest wizualizacją dokumentu w formacie PDF. Nie jest możliwe wydanie dokumentu w innym formacie.


 


OPŁATY


Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.


 


Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


               numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 lub


kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe złożenie wniosku przez pełnomocnika. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698).


Wniosek zawiera:


– dane wnioskodawcy, tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,


– oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,


– podpis wnioskodawcy.


Złożenie wniosku możliwe jest:


1. Osobiście w urzędzie.


W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, tj. dowodem osobistym lub paszportem.


2. Drogą elektroniczną.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.


3. Drogą korespondencyjną.


Wniosek należy przesłać na wymaganym formularzu. Wniosek należy własnoręcznie czytelnie podpisać.


 


PODSTAWA PRAWNA


– art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 125 ust. 3 i 4 oraz art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),


– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),


– Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57),


– Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797),


– Ustawa z dnia 18 lipca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).


 

Załączniki:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.doc
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ZoSC.doc