POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Bez kategorii > Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) oraz udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych.

Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) oraz udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych.

 

Ogłoszenie nr 645251-N-2018 z dnia 2018-11-07
Gmina Miłosław: Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli


nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów


Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) oraz udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nie
Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający


Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania


Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających


Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej


Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –


mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miłosław, krajowy numer identyfikacyjny 631258106, ul. Wrzesińska 19 , 62-320 Miłosław, woj.


wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 438 20 21, e-mail sekretariat@miloslaw.info.pl, faks 61 438 30 51.


Adres strony internetowej (URL): http://tmp.bip.miloslaw.info.pl/


Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


http://tmp.bip.miloslaw.info.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)


Tak


http://tmp.bip.miloslaw.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Tak


http://tmp.bip.miloslaw.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie


Nie


adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Tak


Inny sposób:


oferta złożona w formie papierowej


Adres:


Urząd Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, pok. nr 24 – Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Nie


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) oraz udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych.


Numer referencyjny: FB.271.ZP.10.2018


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:


Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie


zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) i udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych (z wyjątkiem worków do odpadów Bio), pojemników do odbioru odpadów z GPSZOK i terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku awarii stacji przeładunkowej w Bardzie (niemożliwości odbioru odpadów) odpady należy dostarczyć do Lulkowa lub zastępczej instalacji wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w SIWZ – rozdział III.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2


Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie


obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesiącach: 12 lub dniach:


lub


data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych


przepisów


Określenie warunków:


Wykonawca posiada uprawnienia: 1.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Miłosław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 1.2) aktualne zezwolenie starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.


Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków:


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ;


Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków:
Wykonawca wykaże, że: 3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje zamówienia (usługi) odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o wartości zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 złotych netto.


3.2) Wykonawca dysponuje co najmniej:


3.2.1) bazą magazynowo – transportową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku poz. 122). Baza winna znajdować się w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Miłosław;


3.2.2) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (bezpylny z funkcją kompaktującą), 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,


3.2.3) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy winny być oznakowane w


sposób widoczny nazwą firmy oraz wyposażone w urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy


muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe


zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o


miejscach wyładunków odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Wykonawca umożliwi


Zamawiającemu dostęp do systemu zapisującego dane o wyjazdach i wyładunkach odpadów oraz przeszkoli pracownika Urzędu Gminy w zakresie obsługi w/w systemu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i


nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje


następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE


PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA


SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Tak


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają


wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;


2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,


wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że


wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA


WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1) aktualne zezwolenie starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. z 2018r. poz. 21 ze zm.);


2) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, podmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 4.1. do SIWZ;


3) wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 4.2. do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA


WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)


1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa


pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia(zał. nr 7 do SIWZ). Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Nie


Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie


Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


Nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców


Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:


Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:


Informacje dodatkowe:


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Nie


Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:


Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy


ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)


Nie


Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich


udostępnienia:


Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:


Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować


(minimalne wysokości postąpień):


Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria


Znaczenie


CENA


60,00


TERMIN PŁATNOŚCI


40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:


Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


Wstępny harmonogram postępowania:


Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:


Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert


wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń


informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z


zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.


2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:


2.1. zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany;


2.2. zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia – zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;


2.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;


2.4. zmiana obowiązującej stawki VAT – wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2.5. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu;


2.6. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:


1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2018-11-19, godzina: 10:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg


ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):


Nie


Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


> język polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na


badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Miłosław z siedzibą w Urzędzie Gminy w Miłosławiu (62-320),
ul. Wrzesińska 19. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie w rozumieniu ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) do celów przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego.


ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 


                                                                                            Burmistrz Gminy Miłosław


                                                                                                /-/ Zbigniew Skikiewicz

Załączniki:

 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 – Firmularz ofertowy.docx
 • zał. nr 1 – Formularz ofertowy.pdf
 • zał. nr 2 – umowa projekt.pdf
 • zał. nr 3 – zobowiązania.pdf
 • zał. nr 3 zobowiązania.docx
 • zał. nr 4.1 – wykaz usług.docx
 • zał. nr 4.1 – wykaz usług.pdf
 • zał. nr 4.2 – wykaz pojazdów.docx
 • zał. nr 4.2 – wykaz pojazdów.pdf
 • zał. nr 5 – oświadczenie o wykluczeniu.pdf
 • zał. nr 5 oświadczenie o wykluczeniu.docx
 • zał. nr 6 – oswiadczenie o spełnianiu warunków.pdf
 • zał. nr 6 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
 • zał. nr 7 – grupa kapitałowa.pdf
 • zał. nr 7 grupa kapitałowa.docx
 • zał. nr 8 zestawienie.pdf