POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Zastrzeżenie numeru PESEL

Zastrzeż swój numer PESEL

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.
Od 17 listopada 2023 r. będzie można zastrzec swój numer PESEL.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności – pokój nr 1 w budynku B, tel. 61-438-37-46
email: aostrysz@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia;

– poniedziałek 8:00-16:00

– od wtorku do piątku 7:00 do 15:00

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.

Jak to zrobić:

 1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r.
Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie:

 • osobisty wniosek (pobierz go i wypełnij) złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • dokument tożsamości.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenia numeru PESEL. 
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. 
 3. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. 
 4. Podglądu historii zmian statusu. 

Opłaty
Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest nieodpłatne.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)

– ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394)

– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz.U. z 2023 r. poz. 2485)