POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Komunikat w sprawie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

Komunikat w sprawie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

Komunikat dotyczący wniosku o wypłatę rekompensaty


Ustawa z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), zwana dalej Ustawą, która została opublikowana 19 września 2022 roku (weszła w życie 20 września 2022 roku) reguluje między innymi kwestie ustalenia przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła, które nie mogą przekroczyć w opłacie łącznej 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym albo 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła (średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą).


Przedsiębiorstwom energetycznym, m. in. o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy, stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje z tego tytułu rekompensata.


Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.


Art. 3 ust. 2 Ustawy stanowi zaś, iż przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1.


Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25 dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego.
Wzór wniosku w załączniku.


Do dnia 31 sierpnia 2023 r. podmiot uprawniony składa do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie rekompensaty.


Wzór wniosku w załączniku.


Burmistrz Gminy Miłosław


 (-) Hubert Gruszczyński

Załączniki:

  • 221004_wniosek_o_rozliczenie_rekompensaty.pdf
  • 221004_wniosek_o_wyplate_rekompensaty.pdf