POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Miłosław – Skotniki
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Miłosław
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – wykonanie urządzenia wodnego w m. Orzechowo
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Książno
Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Książno
Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki 17-20.03.2024 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej – Biechowo
LXVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 22 marca 2024 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Obwieszczenie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu – budowa budynku inwentarskiego w m. Czeszewo
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego w m. Czeszewo
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrzesińskiej i Pałczyńskiej w Miłosławiu
Informacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia – Pałczyn
Ogłoszenie postępowania zakupowego na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym w zespole kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu – etap II
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Komunikat Rzecznika Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dot. manewrów wojskowych
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektów celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 86/3 i 89
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 46/1
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU – 28 LUTEGO 2024 R.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP ul. 11Listopada Miłosław oraz w rejonie stawu Bażantarnia w Bugaju
Informacja o realizacji przez Siły Zbrojne RP ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24
Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ŁAWNIKÓW
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Niechanowo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Pałczyn
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej w m. Miłosław
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Skotniki
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w 2024 r.
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024 r.
Informacja Starosty Wrzesińskiego o wykazie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem – Września
Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów
Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną – Sklejka Orzechowo
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszewie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Września
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr/1 – 26-27.01.2024
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr/2 – 24-25.01.2024
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, gm. Września
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Gniezno
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w m. Bugaj
LXV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 24 stycznia 2024 r.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki – dz. 46/1
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki – dz. 86/3 i 89
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej w m. Miłosław
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. drogowych w Urzędzie Gminy Miłosław
Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące/1 – 13.01.2024
Zarządzenie ws. ustalenia wzoru wniosku, wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Białe Piątkowo
PGW Wody Polskie – obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z DK 15 na odcinku Miłosław – Skotniki
Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące/1 – 11.01.2024
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2024 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – wydobywanie gazu ziemnego ze złoża MIŁOSŁAW E
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny mróz/1 – 8-9.01.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące/1 – 5-6.01.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie/1 – 4-5.01.2024
Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyć w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Informacja dot. składania wniosków o dowód osobisty 28 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie o uruchomieniu syren w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2023 r. godz. 16.40
21-22.12.2023 r. – ostrzeżenie – silny wiatr
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Skotniki
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent ds. drogowych w Referacie infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
LXIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.w dniu 20.12.2023r.
Informacja o zagrożeniu ASF i postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych – DK15
9.12.2023 – ostrzeżenie – opady marznące
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa stacji telefonii komórkowej w m. Białe Piątkowo
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeszewie przy ulicy Leśnej
7.12.2023 – ostrzeżenie – opady marznące
Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Ogłoszenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody w m. Pałczyn do oczyszczalni ścieków należącej do ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ul. Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część A
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ul. Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część A
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w m. Czeszewo
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej – Biechowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego – wykonanie urządzenia wodnego w m. Orzechowo dz. nr ewid. 271/6
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Piłka, gm. Międzychód
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Mokrzec, gm. Międzychód
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnych przeznaczonych do sprzedaży – obręb Miłosław
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Michorzewo, gm. Kuślin
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Kalina, gm. Gniezno
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Obłaczkowo
24-25.11.2023 r. – ostrzeżenie – oblodzenie
23-24.11.2023 r. – ostrzeżenia – opady marznące i silny wiatr
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej w m. Czeszewo
LXIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 28 listopada 2023 r.
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław