POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Komunikat w sprawie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych

Komunikat w sprawie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych

Komunikat dotyczący dodatku do ogrzewania lub rekompensaty dla tzw. podmiotów wrażliwych


Ustawa z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), zwana dalej Ustawą, która została opublikowana 19 września 2022 roku (weszła w życie 20 września 2022 roku) reguluje między innymi kwestie ustalenia przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla tak zwanych odbiorców wrażliwych, które nie mogą przekroczyć w opłacie łącznej 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym albo 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła (średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą) oraz dodatku dla ww. podmiotów.


W art. 4. ust. 1 pkt 4) Ustawy wyszczególniono podmioty wrażliwe: • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie albo ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne.

Odnośnie rekompensaty


Wytwórca ciepła w przypadku zatwierdzenia przez URE w taryfie wyższej średniej ceny na wytworzone ciepło niż 150,95 zł/103,82 zł za GJ, zobowiązany jest dla odbiorców wrażliwych stosować średnią cenę wytworzenia ciepła z rekompensatą, różnice zaś pokrywa Skarb Państwa. Obciążenie odbiorców wrażliwych za dostarczone ciepło wg średnich cen wytworzenia ciepła z rekompensatą odbywa się na podstawie oświadczeń złożonych przez tych odbiorców, za wyjątkiem gospodarstw domowych, które z takich oświadczeń są zwolnione.
Na sprzedawcy ciepła ciąży obowiązek odebrania tych oświadczeń i przekazania ich wytwórcy ciepła.
Wzory oświadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2022 ).


Ustawa zobowiązuje podmioty wrażliwe do złożenia pierwszych oświadczeń w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 11 października 2022 r.


Zwrócić należy również uwagę, że wprowadzenie średniej ceny wytworzenia z rekompensatą nie wymaga zmiany umowy.


Co istotne, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów: 1. ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 3. art. 24 (dodatek dla gospodarstw domowych) lub art. 26 (dodatek dla podmiotów wrażliwych).

Odnośnie dodatku


Dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy: 1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa przewiduje wypłatę dodatku.


Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy w Miłosławiu,
ul. Wrzesińska 19 w godzinach pracy Urzędu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania. Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP.


Burmistrz Gminy Miłosław


 (-) Hubert Gruszczyński

Załączniki:

 • wniosek_o_wyplate_dodatku_do_ogrzewania_dla_podmiotow_wrażliwych.docx