POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Plany, programy, strategie > Plany, programy i strategie Gminy Miłosław

Plany, programy i strategie Gminy Miłosław

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Białe Piątkowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gorzyce

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Książno

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mikuszewo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Orzechowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pałczyn

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Skotniki, Biechówko

Sołecka Strategię Rozwoju Wsi Chlebowo

Sołecka Strategię Rozwoju Wsi Rudki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2024–2027

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miłosław na lata 2024-2030

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miłosław na lata 2024-2028

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miłosław na lata 2022 – 2024

Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Miłosław

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław w 2024 r.

Program Współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024

Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Miłosław na lata 2021-2024

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2024-2029

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Miłosławiu na lata 2021-2024

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miłosław na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław na rok 2024