POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Bez kategorii > Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław (FB.271.ZP.11.2019)

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław (FB.271.ZP.11.2019)

 


UWAGA!!!


Modyfikacja SIWZ – zapisy dostępne na stronie: http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/?a=3403 


Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 221 000 euro


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Miłosław


Czas obowiązania umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 16 grudnia 2019 r. w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


CENA – 60 %


TERMIN PŁATNOŚCI – 40%


 


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 633373-N-2019 z dnia 2019-12-06


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński


Załączniki:

 • Ogłoszenie BZP nr 633373-N-2019 z dnia 2019-12-06.pdf
 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 oferta.docx
 • zał. nr 1 oferta.pdf
 • zał. nr 2 projekt umowy.pdf
 • zał. nr 3 zobowiązanie.docx
 • zał. nr 4.1 – wykaz usług.docx
 • zał. nr 4.2 – wykaz pojazdów.docx
 • zał. nr 5 oświadczenie o wykluczeniu.docx
 • zał. nr 6 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
 • zał. nr 7 grupa kapitałowa.docx
 • zał. nr 8 zestawienie gospodarstw.pdf