POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019 > Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu > Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu

Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.548.000 euro


 


Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu


Termin wykonania robót: do 30 listopada 2019 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 6 września 2019 r. w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 6 września 2019 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Okres dodatkowej gwarancji  – 40%


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 588627-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.


 

Załączniki:

 • OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 588627-N-2019 z dnia 2019-08-22 r..pdf
 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 – oferta.docx
 • zał. nr 1a – wykluczenie.docx
 • zał. nr 1b – warunki.docx
 • zał. nr 1c – doświadczenie.docx
 • zał. nr 1d – osoby.docx
 • zał. nr 1e – grupa.docx
 • zał. nr 2 wzór umowy.pdf
 • zał. nr 3 – zobowiązanie.docx
 • zał. nr 4.1. PRZEDMIAR – CZĘŚĆ I (TERMOMODERNIZACJA).pdf
 • zał. nr 4.2 PRZEDMIAR – CZEŚĆ II (WYMIANA OKIEN).pdf
 • zał. nr 5.1. STWiOR- CZEŚĆ I (TERMOMODERNIZACJA).pdf
 • zał. nr 5.2. STWiORB – CZEŚĆ II (WYMIANA OKIEN).pdf