POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019 > Dowożenie uczniów do szkól i przedszkoli na terenie gminy Milosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach (OK.271.ZP.5.2019) > Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach OK.271.ZP.5.2019

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach OK.271.ZP.5.2019

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 221.000 euro (usługi)


 


Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli
na terenie gminy Miłosław
łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach
.


Termin wykonania zamówienia: od 2 września 2019 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2019 roku w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 11:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godz. 11:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Termin płatności – 40 %


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 583875-N-2019 z dnia 2019-08-08


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński

Załączniki:

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP (OK.271.ZP.5.2019 – DOWOŻENIE).pdf
 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 oferta.docx
 • zał. nr 1 oferta.pdf
 • Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf
 • zał. nr 3 zobowiązanie.docx
 • zał. nr 4 wykaz usług.docx
 • zał. nr 5 wykaz pojazdów.docx
 • zał. nr 6 oświadczenie o wykluczeniu.docx
 • zał. nr 7 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
 • zał. nr 8 grupa kapitałowa.docx
 • zał. nr 9.1 – opis zadania trasa 1.pdf
 • zał. nr 9.2 – opis zadania trasa 2.pdf
 • zał. nr 9.3 – opis zadania trasa 3.pdf
 • zał. nr 9.4 – opis zadania trasa 4.pdf