POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, Biuro dowodów osobistych


pok. nr 2, tel. 61 438-37-18


email: dkaczmarek@miloslaw.info.pl


           hjackowiak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wypełniony formularz – wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym lub


– wypełniony formularz – wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.


– załączniki:  • dokument, potwierdzający interes prawny albo faktyczny,
  • dowód opłaty za udostępnienie danych;
  • w przypadku załatwiania sprawy przez  pełnomocnika, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 


Organ Gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.


W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby udzielone na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Do korzystania z nich są uprawnione są: prokuratura, Policja, sądy, Komendant Głównych Straży Granicznej, Komendant Straż Marszałkowskiej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a także inne podmioty, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego, a organ gminy uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria) lub przesłanie pocztą, lub w formie dokumentu elektronicznego


 


Odbiór dokumentów: osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich z USC, pok. Nr 2 lub pocztą


 


 


TERMIN REALIZACJI


Udostępnienie danych, następuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.


W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje prawo odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


OPŁATY  • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym  31 zł. -.;
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł;

 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470.


 


PODSTAWA PRAWNA


 


– Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),


– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi; (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 319)


– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1604),


– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm),


– Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 7000 ze zm.),


– Ustawia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579),


– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).


 


 

Załączniki:

  • wniosek o udost_pnieni danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych_1.1ex(1).pdf
  • wniosek o udost_pnieni dokumentacji zwi_zanej z dowodem osobistym_1.1ex.pdf