POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019 > Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach > Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 221.000 euro (usługi)


 


Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli
na terenie gminy Miłosław
łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach
.


Termin wykonania zamówienia: od 2 września 2019 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 22 lipca 2019 roku w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 22 lipca 2019 roku do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Termin płatności – 40 %


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 572225-N-2019 z dnia 2019-07-11


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński