POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

tryb działania

Komisje Rady pracują na posiedzeniach. Pracami każdej komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca. Komisje przedkładają Radzie roczne plany pracy i co najmniej raz do roku przewodniczący komisji przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z ich działalności. Uchwalane opinie i wnioski komisje przekazują Radzie. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.


Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczących poszczególnych komisji.