POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 


UZYSKANIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Finansowo-Budżetowy, pokój nr 12 w budynku A Urzędu, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY


        Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.


Obowiązuje wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. Wniosek dostępny jest w Informacji Urzędu Gminy lub w pokoju nr 12 (parter budynku A) oraz na stronie internetowej Urzędu.


        Załączniki:


faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem decyzji. Decyzja doręczana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


 


OPŁATY


Opłat nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego roku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 września roku poprzedniego do 31 stycznia roku bieżącego.


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego do 31 lipca danego roku.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi odpowiednio w terminie:


      od 1 kwietnia do 30 kwietnia, jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego


      od 1 października do 31 października, jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia


 


PODSTAWA PRAWNA


        ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188)


        ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U z 2020 r. poz. 333)


        rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2466)


        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. poz. 2435)


        rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.)

Załączniki:

  • Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
  • Załączniki:

  • Zalacznik_do_akcyzy_2017.pdf
  • formularz_o_pomoc_wzor_format_24_01_2011.pdf