POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY


LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B, tel. 61 438-37-46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


  poniedziałki 8.00-16.00


  od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Wypełniony formularz (druk) meldunkowy – fakt pobytu osoby w lokalu potwierdza właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. [formularz wypełnia się pismem odręcznym (kolorem niebieskim lub czarnym) drukowanymi literami lub komputerowo (maszynowo)].


Dowód osobisty lub paszport.


 Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.


Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego albo elektronicznie (przez Internet).


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:


– Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.


– Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pok. nr 1


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pok. nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Jako potwierdzenie czynności zameldowania na pobyt stały, zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.


Natomiast w przypadku zameldowania na pobyt czasowy, zgodnie z art. 32, ust. 2 ww. ustawy, organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie to podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


 


OPŁATY


Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega:


– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy oraz


– złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


lub kartą płatniczą w Informacji (kancelarii) Urzędu Gminy Miłosław – parter budynku A (pokój nr 14).


 


DODATKOWE INFORMACJE


Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:


1) zameldowanie na pobyt stały,


2) zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.


Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia. Zameldowanie w lokalu ma charakter wyłącznie rejestracyjny.


W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).


Aby zameldować się przez Internet, należy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia trzeba załączyć:


1) dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania – skan (odwzorowanie cyfrowe),


2) dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – skan (odwzorowanie cyfrowe),


3) w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Załączniki:

  • pelnomocnictwo-2.doc
  • ZAMELDOWANIE NA POBYT STALY LUB CZASOWY.doc
  • Zgloszenie_pobyt_czasowy.pdf
  • Zzgloszenie_pobyt_staly.pdf