POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


– poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– Wypełniony formularz – fakt pobytu osoby w lokalu potwierdza właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. [formularz wypełnia się pismem odręcznym (kolorem niebieskim lub czarnym) drukowanymi literami lub komputerowo (maszynowo)].


 


Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.


– Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.


Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Jako potwierdzenie czynności zameldowania na pobyt stały, zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.


Natomiast w przypadku zameldowania na pobyt czasowy, zgodnie z art. 32, ust. 2 ww. ustawy, organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie to podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


 


OPŁATY


Czynności zgłoszenia zameldowania oraz pełnomocnictwo złożone w tej sprawie nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega:


– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy oraz


– złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


DODATKOWE INFORMACJE


Cudzoziemiec – obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi się zameldować. Pozostali cudzoziemcy mają obowiązek zameldowania się, jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.


Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członek rodziny takiego cudzoziemca – powinien dokonać zgłoszenia pobytu w ciągu 30 dni (licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Obywatel innego państwa – w ciągu 4 dni.


Jeśli pobyt w Polsce będzie trwał krócej niż 30 dni, nie trzeba się meldować.


 


DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:


– paszport lub kartę pobytu, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;


– kartę pobytu, wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej;


– dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu (w oryginale), np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


 


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny.


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.),


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.),


rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411 oraz z 2020 r. poz. 930).


 

Załączniki:

  • pelnomocnictwo-1.doc
  • Zgloszenie_pobyt_czasowy.pdf
  • Zzgloszenie_pobyt_stały.pdf