POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

WYMELDOWANIE
(obywatele polscy i cudzoziemcy)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


WYMAGANE DOKUMENTY


Wypełniony formularz (druk) meldunkowy.


Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 


Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:


Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania.


Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1 w budynku B


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1 w budynku B


TERMIN REALIZACJI


Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Na wniosek zainteresowanego wydaje się zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.


OPŁATY


Czynności zgłoszenia wymeldowania oraz pełnomocnictwo złożone w tej sprawie nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega:


ww. zaświadczenie oraz


złożenie pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


DODATKOWE INFORMACJE


Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się.


Powyższych czynności można dokonać:


1) w formie pisemnej na formularzu, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub


2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, wymienionym w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Aby wymeldować się przez Internet należy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.


Ponadto obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, meldując się w nowym miejscu pobytu.


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny.


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142),


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),


rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2070).


 

Załączniki:

  • pelnomocnictwo.doc
  • Załączniki:

  • zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
  • zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf