POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.


     Okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania,


     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1 w budynku B Urzędu


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1 w budynku B Urzędu


 


TERMIN REALIZACJI


Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania, jednak w większości przypadków jest wydawane od ręki, po złożeniu wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Interesant otrzymuje zaświadczenie.


Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.


 


OPŁATY


Opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł podlega:


wydanie zaświadczenia na wniosek;


Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).


– złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,  numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470.TRYB ODWOŁAWCZY


Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)


 


 

Załączniki:

  • wniosek o wydanie zaswiadczenia o liczbie zameldowanych osób.doc
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu-1.doc
  • wniosek zasw el.doc