POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności

pokój nr 1 (budynek B Urzędu Gminy), tel. 61 438-37-46

e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl  

Godziny otwarcia:

– poniedziałki 8.00-16.00

– od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

– Wniosek – druk, w którym należy wykazać interes prawny.

– Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych.

– Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych (w przypadku nie wykazania interesu prawnego).

– Dowód dokonania opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria)

Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności (pokój nr 1)

 TERMIN REALIZACJI

Informację o danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnosząc o udostępnienie danych z rejestru, należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 OPŁATY

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z rejestrów (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31,- zł.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty.

Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,

numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470.

 TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.

PODSTAWA PRAWNA

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców  oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482)

– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i  rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 2523 oraz z 2019 r. poz. 1212).

Załączniki: