POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie- Pałczyn

Miłosław, dnia 07.01.2014 r.


 


Nr IŚR.6733.14.2014O B W I E S Z C Z E N I E


O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


 zawiadamia
o wydaniu decyzji w dniu 07.01.2014 roku


dla budowy słupa krańcowego SN 15 kV, linii kablowej SNH 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii napowietrznej nn 0,4 kV


Lokalizacja – projektowanej inwestycji w obrębie Pałczyn na działkach 121/1, 121/2, 143/1, 143/7, 115/1, 106/2


 


 


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław


Urszula Kosmecka


Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony


Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,


– tablica ogłoszeń sołectwa Pałczyn,


– strona internetowa,


– a/a,