POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie – dz. 384/1

Miłosław, dnia 10.10.2014 r.Nr IŚR.6733.10.2014


 O B W I E S Z C Z E N I E
O  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI
 INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                        Na   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wydani  w dniu 10.10.2014


decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na:Rozbudowie  i przebudowie oczyszczalni ścieków w Miłosławiu
na działce o numerze ewidencyjnym gruntu:
Obręb  Miłosław: 384/1 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
-strona internetowa,
– a/a,   


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa