POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Miłosław

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Miłosław

Miłosław, dnia 25.03.2014 r.Nr IŚR.6733.2.2014
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu decyzji w dniu 25.03.2014 rokudla  budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz odcinka linii napowietrznej, przebudowy istniejących obwodów kablowych nn- 0,4kV, demontażu stacji transformatorowej oraz odgałęzienia linii napowietrznej SN-15kV, demontażu słupa i wymianie istniejących linek w przęśle linii SN-15kV w Miłosławiu


Lokalizacja: projektowane inwestycje obręb Miłosław należy zlokalizować w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 278/3, 279/8, 279/11, 279/13,  70/1, 70/2, 818/2, 817/1, 69Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– strona internetowa,
– a/a,