POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nie oddawaj dowodu osobistego „pod zastaw”

Nie oddawaj dowodu osobistego „pod zastaw”

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uprzejmie informujemy, że w myśl obowiązujących przepisów nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika wprost z uregulowań prawnych zawartych w przepisach. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działania takie wiążą się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie fakt ten zgłosić w dowolnym (najbliższym) organie gminy, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa właścicielowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty fakt ten należy zgłosić również do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania na rzecz osoby, która utraciła dokument.