POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie o wydaniu decyzji – piroliza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – piroliza


Miłosław, 11.10.2013r.IŚR.6220.3.2013
                                                


O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.),podaje do publicznej wiadomościże w prowadzonym przez Urząd Gminy Miłosław dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.miloslaw.info. – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 09.10.2013r.
dla „POIN” Sp. z o.o. ul Św. Marcin 45 61 – 806 Poznań reprezentowanej przez
Pana Adama Brzezińskiego P.T.H. ATEST Sp. z o.o. ul. Orna 20A 61-671 Poznań
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


na budowie zakładu odzysku odpadów gumowych (opon) w procesie pirolizy niskotemperaturowej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Miłosławiu (gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) na działkach o numerach ewidencyjnych 846/8, 846/22, 846/24 oraz 846/2 położonych przy ulicy Dworcowej 27


W związku z tym w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska