POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa lini napowietrznej Miłosław- Miasto 1

Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa lini napowietrznej Miłosław- Miasto 1

      
Miłosław, dnia 26.08.2013 r.Nr IŚR.6733.4.2013
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia
o wydaniu decyzji w dniu 21.08.2013 roku


dla inwestycji polegającej na:


PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV RELACJI
GPZ MIŁOSŁAW – MIASTO 1,
na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Obręb Miłosław: 5, 14/1, 14/2, 53/10, 32/12, 32/10, 52/1, 32/24, 54, 78/1, 78/2, 79, 96/1, 110, 145/1, 146, 147, 1563, 158/7, 478, 479, 494;
Obręb  Kębłowo: 77/2,


 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
-tablica ogłoszeń sołectwa Kębłowo,
– strona internetowa,
– a/a,                                                                                                                 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa