POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie -Tarkett- Polska Sp. z o.o

Obwieszczenie -Tarkett- Polska Sp. z o.o

Miłosław, 10.05.2013r.IŚR.6220.14.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


OBWIESZCZENIE


Zawiadamia się, iż zgodnie z art.30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227ze zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


rozbudowie istniejącego zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o., który prowadzi swoją działalność w Orzechowie przy ulicy Miłosławskiej 13a.
 


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
     


W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


Otrzymują:  
1. strony postępowania
2. a/a 


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa