POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.12.2012r.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.12.2012r.

                                                                  Miłosław, 20.12.2012 r. 


                                  O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w piątek 28 grudnia 2012 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXVIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Miłosław na rok 2013;
b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2013-2017;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław
na lata 2012 – 2027,
d) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                     w Miłosławiu
                                           (-) inż. Jarosław Sobczak