POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 321/21

Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 321/21

Miłosław, dnia 20 grudnia 2012r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Miłosław, dz. ew. nr 321/21 o pow. 354 m2 , KW PO1F/00015157/7


Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni parkowej, sady i ogrody (oznaczenie „ZP”).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 8.11.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.947,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem złotych)


Cena osiągnięta:  1.967,00zł


Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Justyna Twarda.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.


Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę: Panią Justynę Twardą    


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  20.12.2012r. do dnia 27.12.2012r.