POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Mikuszewo dz. 87

Informacja o wyniku przetargu – Mikuszewo dz. 87

Miłosław, dnia 20 grudnia 2012r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 grudnia 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mikuszewo, dz. ew. nr 87 o pow. 676 m2 , KW PO1F/00029428/9


Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 6730.52.2012 z dnia 8 sierpnia 2012r. o warunkach zabudowy.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 8.11.2012r.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 23.660,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych)


W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium oraz nikt nie przystąpił do przetargu – w związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.
        


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew SkikiewiczInformację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  20.12.2012r. do dnia 27.12.2012r.