POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 636/4

Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 636/4

Miłosław, dnia 21 listopada 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 15 listopada 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, dz. ew. nr 636/4 o pow. 673 m2 , KW PO1F/0000452/7


Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331-78/10 z dnia 17 listopada 2010r. o warunkach zabudowy.
Przyległy teren stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 
I przetarg przeprowadzono w dniu 14.06.2012r.
II przetarg przeprowadzono w dniu 6.09.2012r.
Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 12.10.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.900,00 zł.
(słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)


Cena osiągnięta:  20.996,10zł tj. 17.070,00  + 3.926,00 (podatek VAT)


Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Magdalenę i Andrzeja Kwiatkowskich.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.


Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę:
Państwo  Magdalenę i Andrzeja Kwiatkowskich


        
B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  22.11.2012r. do dnia 29.11.2012r.