POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenie o sprzedaży > I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – Miłosław dz. 321/21, Mikuszewo- dz. 87, dz.76/2, dz. 79/1, dz. 79/2- 13.12.2012r.

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – Miłosław dz. 321/21, Mikuszewo- dz. 87, dz.76/2, dz. 79/1, dz. 79/2- 13.12.2012r.

 


Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miłosław1. Nieruchomość  gruntowa położona w Miłosławiu,  oznaczona  jako działka o nr ewid. 321/21,  pow. 0,0354ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00015157/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  które przewiduje na obszarze przedmiotowej działki tereny zieleni parkowej, sadów i ogrodów (oznaczenie „ZP”).
Działka nr 321/21 znajduje się w dzierżawie.


I przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy (I piętro)


Cena wywoławcza działki wynosi: 1.947,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem złotych) 
Wadium wynosi 200,00 złotych


2. Nieruchomość  gruntowa położona w Mikuszewie,  oznaczona  jako działka o nr ewid. 87,  pow. 0,0676ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00029428/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 6730.52.2012 z dnia 8 sierpnia 2012r. o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).


I przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia  2012r. o godz. 10.30  w sali narad Urzędu Gminy (I piętro)


Cena wywoławcza działki wynosi: 23.660,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy  tysiące sześćset sześćdziesiąt  złotych)
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
Wadium wynosi 2.400,00 złotych


3. Nieruchomość  gruntowa położona w Mikuszewie,  oznaczona  jako działka o nr ewid. 76/2,  pow. 0,6509ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00029428/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  które przewiduje na obszarze przedmiotowej działki w części tereny łąk i pastwisk, a w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: grunty orne RIIIa – 0,2128ha, pastwiska trwałe PsII – 0,3441ha, tereny mieszkaniowe B – 0,0940ha.


I przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Gminy (I piętro)


Cena wywoławcza działki wynosi: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Do części ceny osiągniętej w przetargu dot. terenów mieszkaniowych zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Wadium wynosi 6.000,00zł4. Nieruchomość  gruntowa położona w Mikuszewie,  oznaczona  jako działka o nr ewid. 79/1,  pow. 0,0082ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00029428/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  które przewiduje na obszarze przedmiotowej działki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług.


I przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 11.30  w sali narad Urzędu Gminy (I piętro).


Cena wywoławcza działki wynosi: 1.640,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych) 
Wadium wynosi 200,00 złotych5. Nieruchomość  gruntowa położona w Mikuszewie,  oznaczona  jako działka o nr ewid. 79/2,  pow. 0,0225ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00029428/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje na obszarze przedmiotowej działki tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem usług.


I przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 11.45 w sali narad Urzędu Gminy (I piętro)


Cena wywoławcza działki wynosi: 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 
Wadium wynosi 450,00 złotych


Dodatkowe informacje:
Warunkiem przystąpienia do przetargu na konkretną nieruchomość jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Gminy Miłosław: PBS Września O/Miłosław  nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290  lub w kasie Urzędu Gminy czynnej
w godzinach: poniedziałek 9.00 – 15.00, wtorek – piątek 9.00 – 14.00 z dopiskiem „wadium – działka nr …” do dnia 10 grudnia 2012r.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – również okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotowych nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój nr 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61 438 37 27 lub 61 438 20 21. 
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).


 


BURMISTRZ GMINY
/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ


 Miłosław, dnia 8 listopada 2012r.