POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 sierpnia do dnia 28 września 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 sierpnia do dnia 28 września 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 22 sierpnia do dnia 28 września 2012 r.


I. Podjęte zarządzenia


1. Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mikuszewie stanowiącej mienie komunalne.  ( dz. 87) 
2. Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej.( do przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych).
3. Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu na rok szkolny 2012/2013.
4. Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 września 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie na rok szkolny 2012/2013.
5. Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 6 września 2012 roku
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Orzechowo.
6. Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 września 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Koszałek Opałek w Miłosławiu na rok szkolny 2012/2013.
7. Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 września 2012 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej. ( do przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych).
8. Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 września 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Miłosławiu stanowiącej mienie komunalne. (dz.321/21 )
9. Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 września 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mikuszewie stanowiącej mienie komunalne.( dz. 76/2).
10. Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 września 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mikuszewie stanowiącej mienie komunalne.( dz. 79/1)
11. Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 września 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Mikuszewie stanowiącej mienie komunalne. ( dz. 79/2).
12. Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. J.B. Sokołowskiego w Czeszewie na rok szkolny 2012/2013.
Informacja o wynikach przetargu ( sprzedaż nieruchomości).
1. W dniu 6 września 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Orzechowo, dz. ew. nr 636/4 o pow. 673 m2. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium, nikt nie przystąpił do przetargu. W związku
z powyższym przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.
2. Wynikiem negatywnym zakończył się również II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, dz. ew. nr 636/5 o pow. 662 m2 i III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Miłosław, dz. ew. nr 786/9  o pow. 0,2201ha. Te dwa przetargi odbyły się w dniu 13 września 2012 r.
3. W tym też dniu odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej
w Książnie, oznaczonej jako lokal niemieszkalny o pow. 57,02 m2 oznaczony  numerem 2, składający się z jednego pomieszczenia, w budynku mieszkalnym nr 21
w miejscowości Książno. Do przetargu przystąpił jeden zainteresowany. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży wyniosła 50.500,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset  złotych 00/100).
II. Zamówienia Publiczne.
  Otwarcie ofert na ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego –  inwestycyjnego „na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj”
 w wysokości 1.000.000,00 złotych  nastąpiło w dniu 27 sierpnia.
 W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia wybrano do realizacji  zamówienia ofertę złożoną przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.
            Koszt kredytu wynosi: 228.265,50 złotych.
 
III.   Sprawy bieżące.
1. W dniu 25 sierpnia obchodziliśmy gminne święto plonów w Miłosławiu.
Za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości dożynkowej w tym miejscu chce
podziękować Pracownikom Miłosławskiego Centrum Kultury i pracownikom Urzędu Gminy.
2. W dniu 2 września 2012 w Pyzdrach odbyły się dożynki powiatowe. 
3. W dniu 8 września w Białym Piątkowie odbyły się „I zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Gminy Miłosław”. Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie.
4. W dniu 14 września nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej przy szkole podstawowej im Wiosny Ludów.
5. W Orzechowie dnia 18 września 2012 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Orzechowo.
6. W dniu 26 września na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego brałem udział
w uroczystym spotkaniu,  w trakcie którego uhonorowany odznaczeniem państwowym nadanym przez Prezydenta RP został Pan Krystian Talarczyk  z Czeszewa.
7. 13 października w Miłosławiu gościć będziemy laureata Nagrody Kościelskich,
o godz. 12.oo  w pałacu nastąpi uroczyste wręczenie nagrody. Już dziś pragnę państwa zaprosić na tę uroczystość. Uroczystości towarzyszące rozpoczną się 12 października
w Poznaniu, Wrześni i Miłosławiu.  Szczegółowy programu znajduje się na  plakatach.


IV. Odpowiedzi na pytania Radnych.
1. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące rozliczenia projektu pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłosław- aglomeracja Miłosław ( kanalizacja
i aglomeracja Orzechowo ( kanalizacja i oczyszczalnia)”, to pragnę poinformować, że po dwukrotnym wniesieniu zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji pokontrolnej Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatecznie odmówiłem podpisania protokołu z tej kontroli. Po odmowie otrzymałem pismo Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawierające wyliczenia dotyczące wysokości korekt. Według informacji uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu, kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej naliczenia korekty. Przed jej wydaniem wystąpiłem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustaleń pokontrolnych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie anulowania lub ewentualnego miarkowania korekty.        B u r m i s t r z
       (-) mgr Zbigniew Skikiewicz