POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie- kanalizacja deszczowa Miłosław

Obwieszczenie- kanalizacja deszczowa Miłosław

Miłosław, 28.09.2012r.


IŚR. 6220.7.2012


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) 


podaje do publicznej wiadomości


że w prowadzonym przez Urząd Gminy   Miłosław  dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie (www.bip.miloslaw.info. – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 27.09.2012r. dla Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Miłosław  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:


„Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław”.W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżeniaw Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


                                                                                                          
Burmistrz Gminy Miłosław 
/-/ Zbigniew Skikiewicz