POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej wraz ze słupami Pałczyn

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej wraz ze słupami Pałczyn

      
                                                                                 Miłosław, dnia 03.09.2012 r.
Nr IŚR.6733.23.2012


 


 


                                   O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 03.09.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


inwestycji polegającej na budowie słupa wraz z oprawami oświetleniowymi
 i budowy linii napowietrznej nn 0,4kV  – dz. nr 78, 74, obręb Pałczyn.


 


                                                               Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                             Piotr Zaworski
                                                       Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                                Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Pałczyn,
– strona internetowa,
– a/a,