POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 13.06 do 28.06.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 13.06 do 28.06.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 13 czerwca do 28 czerwca 2012 roku


21 czerwiec 2012 r. posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej
 Komisja spotkała się na wniosek radnego Gruszczyńskiego, który zwrócił się z prośbą o sprawdzenie przeprowadzonej w 2005 roku transakcji sprzedaży nieruchomości na ulicy Poznańskiej w Miłosławiu. W toku dyskusji Komisja większością głosów
(6 głosami „za”, przy 3 „przeciwnych”) wyraziła opinię, że Komisja Finansowo – Budżetowa po zapoznaniu się z tematem zbycia w drodze bezprzetragowej lokalu użytkowego
wraz z działkami sąsiednimi przy ulicy Poznańskiej nr 10 w Miłosławiu i wysłuchaniu pana Burmistrza stwierdziła, że transakcji dokonano zgodnie z istniejącym prawem, pan Burmistrz zastosował obowiązujące procedury, a dodatkowo uzyskał opinię ówczesnej Komisji Ekonomicznej. Następnie członkowie Komisji zaopiniowali bieżące sprawy i wnioski 


22 czerwca 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji
 Podczas posiedzenia radni zaopiniowali materiały na sesję Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.


25 czerwca 2012 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Członkowie Komisji wspólnie z panem Burmistrzem,  Dyrektorem Miłosławskiego Centrum Kultury oraz Inspektorem ds. edukacji i kultury mówili temat organizacji Dożynek Gminnych, które w tym roku  odbędą się 25 sierpnia na Stadionie Miejskim w Miłosławiu.


27 czerwca 2012 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 Komisja dokonała kontroli wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem zasadności przyznawania pomocy.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:


19.06.2012 r. – Uchwała Nr SO – 0954/35/A/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2012 roku zawierającą sprostowanie do opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłosław za 2011 rok.


19.06.2012 r. – wniosek Burmistrza o dokonanie podziału gminy Miłosław na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i numerów, a także liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Miłosławiu


21.06.2012 r. – wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miłosław


22.06.2012 r. pismo radnego Huberta Gruszczyńskiego z prośbą o wydanie pisemnej opinii prawnej wraz z uzasadnieniem na temat przeprowadzonej w 2005 roku transakcji sprzedaży nieruchomości na ulicy Poznańskiej w Miłosławiu i odczytanie jej na najbliższej sesji Rady.


W dniu 16 czerwca 2012 roku odbył się VIII Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Uczestniczyły w nim drużyny z 8 sołectw. Pierwsze miejsce w VIII edycji zdobyło sołectwo Orzechowo, drugie Białe Piątkowo, trzecie Bugaj.


                                Przewodniczący Rady Miejskiej
        
                                     (-) inż. Jarosław Sobczak