POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej wraz z słupami Skotniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej wraz z słupami Skotniki

      
                                                                           Miłosław, dnia 25.07.2012 r.
Nr IŚR.6733.20.2012


 


 


                               O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 25.07.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


dla inwestycji polegającej na budowie słupa wraz z oprawą oświetleniową
 i linią  napowietrzną nn 0,4kV
na działkach o numerach ewid.: 168, 174/3 i 174/9 obręb Skotniki
                              gm. Miłosław.


 


                                                                Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                             Piotr Zaworski
                                                           Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                                 Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Skotniki,
– strona internetowa,
– a/a,